Regulamin najmu Apartamentów VIP

§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Aktualna oferta apartamentów VIP znajduje się na stronie internetowej www.wynajem-apartamenty.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy FABIO group. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTÓW VIP. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a firmą FABIO group zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 3. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu - bez wyżywienia i dojazdu.
 4. FABIO group zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę FABIO group kwoty wpłacone przed Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 5. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2

REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail "Potwierdzenie wstępnej rezerwacji" wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku, który należy wpłacić na wskazany numer konta firmy FABIO group w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
 3. Po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja zmienia status na "Rezerwację Gwarantowaną", w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail "Potwierdzenie rezerwacji".
 4. WAŻNE!!! O przyznaniu pełnej rezerwacji decyduje kolejność wpłaconych zadatków!
 5. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 6. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 7. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy FABIO group. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do apartamentu.
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem FABIO group.
 3. Zameldowanie odbywa się w godzinach:
  • od godziny 14.00 do godziny 20.00 bezpłatnie
  • od godziny 20.00 do godziny 22.00 dodatkowa opłata 50 PLN 
  • po godzinie 22.00 dodatkowa opłata 80 PLN
 4. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi po podpisaniu Umowy przez strony w biurze FABIO group lub w apartamencie. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zadatku) w gotówce.
 5. Klient może otrzymać Fakturę VAT za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (np. podczas składania rezerwacji)
 6. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób agresywny.
 7. § 4

  WYMELDOWANIE I WYJAZD

  1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 10.00. Godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 508103223. Pracownik FABIO group przyjedzie do apartamentu, odda kaucję i odbierze klucze.
  2. Wymeldowanie odbywa się od godziny 7.00 do 10.00, za wykwaterowanie przed godziną 7.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 PLN.
  3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 10.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem FABIO group, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
  4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Naszej firmy najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma FABIO group będzie dysponować wolnymi apartamentami.

  § 5

  ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

  1. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada.
  2. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy FABIO group.
  3. FABIO group zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
  4. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo firmie FABIO group na adres e-mail: biuro@wynajem-apartamenty.pl . Jednocześnie FABIO group zastrzega sobie prawo do odmowy dokonia zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

  § 6

  APARTAMENT ZASTĘPCZY

  1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, FABIO group zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu FABIO group ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

  § 7

  OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
  2. Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.
  3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.
  4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

  § 8

  INFORMACJE DODATKOWE

  1. Palenie we wszystkich apartamentach firmy FABIO group oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.
  2. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma FABIO group nie odpowiada.
  3. Firma FABIO group nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
  4. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 60 PLN.
  5. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 300 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu apartamentu.
  6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy FABIO group, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby FABIO group.